آلپاری 19 ساله شد!

بررسی حساب‌های PAMM

09 مارس 2018

بررسی حساب‌های PAMM

نانسی اکمافونا

بهترین حساب‌های PAMM ماه فوریه

در پایان ماه فوریه در چهارچوب سرویس PAMM تعداد حساب‌های عمومی افتتاح شده به 034,1 رسید و حجم کل سرمایه گذاری به 12.9 میلیون دلار رسید. کدام حساب PAMM بیش از 500,1 حساب سرمایه گذاری جدید جذب کرده است؟ کدام مدیر بازدهی به اندازه 148% نشان داد؟ بازده کدام حساب PAMM بیش از 000,75% شد؟ در این موارد و در موارد جالب دیگر در مقاله محبوبترین و موثرترین حساب‌های PAMM در ماه فوریه 2018.
09 فوریه 2018

بررسی حساب‌های PAMM

نانسی اکمافونا

بهترین حساب‌های PAMM ماه ژانویه

در سیستم سرویس PAMM در پایان ماه ژانویه 1,187 حساب عمومی ایجاد شده است و حجم کل سرمایه گذاری در این سرویس 12.5 میلیون دلار شد. کدام حساب PAMM بیشترین بازده را نشان داد؟ کدام مدیر توانست بیشترین تعداد سرمایه گذار جذب کند؟ در این موارد و در مورد نکات مهم دیگر این سرویس در بخش بررسی حساب‌های PAMM!
11 ژانویه 2018

بررسی حساب‌های PAMM

نانسی اکمافونا

بهترین حساب‌های PAMM ماه دسامبر 2017

در پایان ماه دسامبر حجم سرمایه گذاری در سرویس PAMM به بیش از 12 میلیون دلار رسید و تعداد حساب‌های PAMM جدید 862 حساب رسید. کدام حساب بیشترین رشد را در سال 2017 داشت؟ کدام مدیر تغریبا 000,4 سرمایه گذار به حساب خود جذب کرد؟ مبلغ سرمایه گذاری شده در کدام حساب به بیش از 000,500 دلار رسیده است؟ در این موارد و در مورد نکات مهم دیگر این سرویس در بخش بررسی حساب‌های PAMM!

دوره زمانی را انتخاب کنید:

بازگشت به بالای صفحه