آلپاری 18 ساله شد!

شرایط سرمایه گذاری

برای مدیر

پارامترهاحساب‌های PAMM عمومیحساب‌های PAMM غیرعمومی
نوع حسابpamm.standard.mt4, pamm.standard.mt5, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt5
اولین مرحله پیشنهادGLD 10 ،EUR 10 ،USD 10بدون محدودیت
محدوده کارمزد مدیر10-50%
محدوده اجرای درخواست‌های واریز و برداشت وجوه1از 1 تا 24 بار در روز. حداقل یک رول اور باز، مدت زمان اجرای سفارشات از 1 تا 30 دقیقه
افتتاح حساب PAMM

برای سرمایه گذار

پارامترهاحساب‌های عمومیحساب‌های غیرعمومی
حداقل میزان سرمایه گذاریGLD 10 ،EUR 10 ،USD 10با توجه به پیشنهاد همکاری مدیر
حداقل میزان باقیمانده در حساب سرمایه گذار2GLD 10 ،EUR 10 ،USD 10با توجه به پیشنهاد همکاری مدیر
حداقل میزان واریز / برداشت3GLD 10 ،EUR 10 ،USD 10
سرمایه گذاری

توضیحات:

  1. توسط مدیر در کابین شخصی تنظیم می‌شود.
  2. اگر در نتیجه اجرای سفارش برداشت وجوه میزان موجودی حساب کمتر از میزان تعیین شده باشد، حساب به صورت خودکار بسته خواهد شد. سرمایه گذار می‌تواند، درخواست برداشت وجوه را لغو کند. این گزینه در کابین شخصی در بخش ارسال درخواست و برداشت حساب در دسترس می‌باشد.
  3. حداقل مبلغ برای درخواست‌های واریز برداشت دوم و یا بیشتر. اولین درخواست واریز و برداشت در پیشنهاد همکاری مدیر تعیین می‌شود.

برای مدیر

پارامترهاسبدهای PAMM عمومیسبدهای PAMM غیرعمومی
موجودی غیر قابل برداشت مدیرGLD 1,000 ،EUR 1,000 ،USD 1,000GLD 100 ،EUR 100 ،USD 100
تعداد حساب‌های PAMM مدیر در این سبدکمتر از 50% از تعداد کل حساب‌هابدون محدودیت
سهم موجودی شخصی مدیر در حساب‌های PAMMکمتر از 50% از مبلغ کل موجودیبدون محدودیت
حداکثر میزان کارمزد مدیر در حساب PAMM شخصی او، در صورت اضافه کردن آن به ساختار سبد PAMMکمتر از 35%
محدوده کارمزد مدیراز 0 تا 15%
محدوده اجرای درخواست‌های واریز و برداشتاز 1 تا 24 بار در روز. حداقل یک رول اور باز، مدت زمان اجرای سفارشات از 1 تا 240 دقیقه
ایجاد سبد PAMM

برای سرمایه گذار

پارامترهاسبدهای PAMM عمومیسبدهای PAMM غیرعمومی
حداقل میزان سرمایه گذاریGLD 100 ،EUR 100 ،USD 100
حداقل میزان باقیمانده در حساب سرمایه گذار1GLD 100 ،EUR 100 ،USD 100
حداقل میزان واریز / برداشت2GLD 10 ،EUR 10 ،USD 10
انتخاب سبد PAMM

توضیحات:

  1. اگر در نتیجه اجرای سفارش برداشت وجوه میزان موجودی حساب کمتر از میزان تعیین شده باشد، حساب به صورت خودکار بسته خواهد شد. سرمایه گذار می‌تواند، درخواست برداشت وجوه را لغو کند. این گزینه در کابین شخصی در بخش ارسال درخواست و برداشت حساب در دسترس می‌باشد.
  2. حداقل مبلغ برای درخواست‌های واریز برداشت دوم و یا بیشتر. اولین درخواست واریز و برداشت بر اساس حداقل میزان سرمایه گذاری حساب می‌شود.
بازگشت به بالای صفحه