آلپاری 18 ساله شد!
صفحه اصلی

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

40.10 %

طی یک هفته

515.23 %

طی تمام مدت فعالیت

7 816 USD

د مدیریت

30.58 %

طی یک هفته

1 909.47 %

طی تمام مدت فعالیت

20 867 EUR

د مدیریت

Atlant Invest

ЧИТАТЬ ФОРУМ

23.98 %

طی یک هفته

1 163.36 %

طی تمام مدت فعالیت

4 677 USD

د مدیریت

18.98 %

طی یک هفته

417.80 %

طی تمام مدت فعالیت

10 272 USD

د مدیریت

MDA

RUB

16.58 %

طی یک هفته

1 729.93 %

طی تمام مدت فعالیت

1 285 462 RUR

د مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Zapad

low risk

3130

سرمایه‌گذاران

3 480.67 %

طی تمام مدت فعالیت

456 570 USD

د مدیریت

Uspexx

together

2857

سرمایه‌گذاران

4 827.61 %

طی تمام مدت فعالیت

290 561 USD

د مدیریت

Samurayi

Navaleon+ichimoku

2565

سرمایه‌گذاران

3 855.39 %

طی تمام مدت فعالیت

552 502 USD

د مدیریت

Lucky Pound

Breakout Trading

2174

سرمایه‌گذاران

1 596.42 %

طی تمام مدت فعالیت

456 116 USD

د مدیریت

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

1641

سرمایه‌گذاران

1 913.49 %

طی تمام مدت فعالیت

410 083 USD

د مدیریت

از لحاظ بازده

134.80 %

بازده کنونی

176

سرمایه‌گذاران

9 ماه‌ 24 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

91.05 %

بازده کنونی

61

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 2 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

GrowUp

Надежные управляющие.

62.60 %

بازده کنونی

167

سرمایه‌گذاران

1سال 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

57.65 %

بازده کنونی

7

سرمایه‌گذاران

8 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

55.59 %

بازده کنونی

130

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

GrowUp

Надежные управляющие.

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه