آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

دوره 34 ادامه دارد

08/21 - 08/26

جایزه کل

سالیانه USD 26 875

سالیانه USD 26 875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 34 (2017/08/26 - 2017/08/21)

اطلاعات از 2017/08/22 11:01، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
polbanki varniay3
385.84 % (3)132(5)USD28.55(7)15150 USD
2
Alex1
45.81 % (39)259(1)USD14.74(13)53140 USD
3
CBAPblra
76.46 % (21)32(30)USD31.56(4)55130 USD
4
Aleksej_LAO
82.64 % (18)92(9)USD4.51(36)6390 USD
5+ 1
Kastor Troy
21.85 % (54)93(8)USD30.83(5)6780 USD
6− 1
metr
64.31 % (30)61(15)USD7.66(23)6870 USD
7
kaktyc
59.32 % (32)133(4)USD4.77(34)7060 USD
8
Popovich
103.41 % (14)60(16)USD3.33(44)7450 USD
9+ 1
Lukrediska1
2 027.81 % (1)25(36)USD4.43(39)7645 USD
10− 1
LVG
161.10 % (9)45(22)USD3.24(45)7640 USD
11
nikbyn3
11.87 % (61)83(12)USD38.98(3)7635 USD
12
ak646
81.16 % (19)38(28)USD5.00(32)7930 USD
13
Mass
40.59 % (41)88(10)USD5.01(30)8125 USD
14
Iliya
305.00 % (4)11(60)USD6.64(24)8820 USD
15
vladak
114.29 % (12)15(51)USD5.33(25)8815 USD
16
Glover
242.01 % (6)12(58)USD5.05(28)9214 USD
17
Tambov wolf
131.67 % (11)69(13)USD1.49(68)9213 USD
18+ 8
eagle eyes
202.70 % (8)5(75)USD15.40(12)9512 USD
19− 1
BARLOK
5.00 % (74)84(11)USD25.05(11)9611 USD
20− 1
Calinka28
22.60 % (52)54(19)USD5.31(26)9710 USD
21+ 3
___AAA___
140.00 % (10)21(40)USD2.48(48)989 USD
22− 2
KingIdisi
23.48 % (51)28(35)USD13.71(14)1008 USD
23− 1
Mihail1
242.13 % (5)40(25)USD1.43(72)1027 USD
24− 3
Julen2
536.50 % (2)42(23)USD1.26(78)1036 USD
25− 2
KOSMOS
67.38 % (26)53(21)USD1.82(60)1075 USD
26+ 4
GimmePiastras
107.81 % (13)53(20)USD1.27(77)110500 ALP
27− 2
AAA
220.00 % (7)3(83)USD8.33(21)111500 ALP
28+ 80
Drumad
74.26 % (24)3(82)USD29.67(6)112500 ALP
29− 2
Aspirant
85.00 % (16)39(27)USD1.46(70)113500 ALP
30− 2
Doctor_Neo
80.00 % (20)2(91)USD28.00(8)119500 ALP
31− 2
RESPECT2
50.10 % (35)167(2)USD1.12(82)119400 ALP
32− 1
suran82
15.63 % (59)30(34)USD4.90(33)126400 ALP
33+ 75
Mihail57
66.00 % (29)18(47)USD2.17(53)129400 ALP
34+ 4
levels2.ru
9.20 % (67)18(46)USD8.94(18)131400 ALP
35
Limpopo
1.03 % (83)95(7)USD3.45(43)133400 ALP
36− 4
neman32
9.57 % (66)146(3)USD1.60(65)134300 ALP
37− 3
GoldMouse3
24.59 % (48)57(17)USD1.44(71)136300 ALP
38− 2
tuzik
19.45 % (57)56(18)USD1.67(61)136300 ALP
39− 2
Dachnik
17.09 % (58)12(59)USD8.92(19)136300 ALP
40− 7
gavr_san
75.00 % (23)2(94)USD8.50(20)137300 ALP
41− 2
miki
7.05 % (70)23(38)USD5.04(29)137200 ALP
42− 2
konsultant
47.46 % (38)5(70)USD5.00(31)139200 ALP
43− 2
David
10.89 % (62)39(26)USD2.10(55)143200 ALP
44− 1
shaixee
67.00 % (27)7(68)USD2.29(50)145200 ALP
45− 3
kot
38.31 % (43)15(53)USD2.27(51)147200 ALP
46− 2
Tiger
0.00 % (84)16(48)USD11.25(15)147100 ALP
47+ 4
Tatyana
14.19 % (60)117(6)USD1.01(86)152100 ALP
48+ 4
Cherub
1.50 % (81)62(14)USD1.86(58)153100 ALP
49− 4
Runeasy
63.64 % (31)15(54)USD1.47(69)154100 ALP
50− 3
subarist
2.19 % (80)31(32)USD3.97(42)154100 ALP
51− 5
Romario
83.84 % (17)31(31)USD0.99(107)155
52− 2
Bogatyr
2.97 % (78)5(74)USD28.00(9)161
53− 5
hayper
31.84 % (46)13(57)USD1.86(59)162
54− 5
ABB
42.00 % (40)40(24)USD1.00(101)165
55+ 4
Usspex777
7.05 % (69)16(50)USD2.50(47)166
56+ 52
Psix
0.00 % (85)8(64)USD8.11(22)171
57− 3
ART
0.00 % (97)22(39)USD4.59(35)171
58− 5
Iv
36.23 % (44)2(93)USD4.50(37)174
59− 4
shosha
99.11 % (15)3(87)USD1.35(74)176
60− 3
Paporotnik
0.00 % (90)5(69)USD10.20(17)176
61− 5
archiland
5.73 % (72)1(95)USD25.27(10)177
62+ 14
Mitava
3.29 % (77)3(85)USD11.04(16)178
63− 5
Ras84
10.00 % (63)9(63)USD2.11(54)180
64+ 44
Torique
31.91 % (45)4(76)USD1.66(62)183
65− 4
E123
9.15 % (68)23(37)USD1.17(80)185
66− 6
littlePro1
0.00 % (88)1(97)USD300.00(1)186
67− 4
coburn
5.05 % (73)9(62)USD2.25(52)187
68− 6
chendemerov
55.94 % (33)3(81)USD1.33(75)189
69− 5
Dracon
0.00 % (86)8(65)USD4.49(38)189
70− 3
igor.zavgorodniy.197
24.46 % (49)7(67)USD1.19(79)195
71− 6
SLK
75.00 % (22)4(77)USD1.00(97)196
72− 4
agzam
66.04 % (28)5(72)USD1.00(96)196
73
Kir23
2.21 % (79)19(45)USD1.37(73)197
74− 8
RuslanM
38.46 % (42)1(99)USD2.00(57)198
75− 1
Mark Brown
0.00 % (95)33(29)USD1.30(76)200
76− 7
SergSheh
0.00 % (103)31(33)USD1.65(64)200
77− 5
mart
20.21 % (56)11(61)USD1.09(84)201
78− 3
MArtally
6.19 % (71)16(49)USD1.14(81)201
79− 8
MLane
0.00 % (87)2(88)USD5.23(27)202
80− 10
BlackSam
29.21 % (47)2(89)USD1.50(67)203
81− 4
bibigon
3.46 % (76)20(41)USD1.00(87)204
82− 4
denis7602
0.00 % (102)1(104)USD49.00(2)208
83− 4
temi77
22.28 % (53)8(66)USD1.00(92)211
84− 4
Ten
49.38 % (37)5(73)USD1.00(103)213
85− 4
gfrfkjlybr
50.19 % (34)3(79)USD1.00(102)215
86− 4
Viking
21.66 % (55)14(56)USD1.00(106)217
87− 3
Ultra
9.58 % (65)15(55)USD1.00(98)218
88− 2
John_Golt
4.29 % (75)15(52)USD1.00(94)221
89+ 2
elba
23.64 % (50)3(80)USD1.00(93)223
90− 7
lexusnv
9.78 % (64)1(96)USD1.66(63)223
91− 6
Kralia
0.00 % (92)20(42)USD1.00(89)223
92− 3
Antimo
0.00 % (96)20(44)USD1.05(85)225
93− 3
BBC
0.00 % (93)20(43)USD1.00(90)226
94− 6
Navruz
1.37 % (82)2(90)USD2.00(56)228
95− 8
Thura
70.00 % (25)1(105)USD1.00(99)229
96+ 12
kazachok
49.69 % (36)1(98)USD1.00(95)229
97− 5
Georgiisergeev
0.00 % (89)3(78)USD1.59(66)233
98− 4
Fantazm
0.00 % (104)3(84)USD2.37(49)237
99− 6
Pensioner
0.00 % (98)1(100)USD4.00(40)238
100− 5
birgik
0.00 % (99)1(101)USD4.00(41)241
101− 5
KM
0.00 % (100)1(102)USD3.00(46)248
102− 5
odn
0.00 % (91)5(71)USD1.00(88)250
103+ 5
alireza
0.00 % (94)2(92)USD1.00(91)277
104− 6
kadetdik
0.00 % (101)1(103)USD1.11(83)287
105− 6
1FAR
0.00 % (105)3(86)USD1.00(100)291
106− 6
tort000
0.00 % (106)1(106)USD1.00(104)316
107+ 1
Lustig
0.00 % (107)1(107)USD1.00(105)319

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1Mihail405 000ALP
2neman233 000ALP
3GoldMouse211 000ALP
4Romario21
5Aspirant20
6Alex15
7Mass14
8CBAPblra11
9RESPECT10
10Julen10
11kaktyc10
12Aleksej_LAO8
13KingIdisi8
14ak6468
15tuzik7
16David7
17Calinka287
18metr7
19Limpopo6
20MArtally6
21ABB6
22polbanki varniay6
23GimmePiastras6
24LVG6
25KOSMOS6
26Kastor Troy5
27Popovich5
28levels2.ru5
29Tatyana5
30Dachnik5
31bibigon5
32konsultant5
33Iliya5
34E1235
35Lukrediska5
36BARLOK5
37Cherub4
38nikbyn4
39Kir234
40suran824
41subarist4
42vladak4
43miki4
44shaixee4
45Dracon3
46Torique3
47Viking3
48Glover3
49Mihail573
50kot3
51agzam3
52Tambov wolf3
53ART3
54SergSheh3
55AAA3
56Ten3
57coburn2
58hayper2
59Mark Brown2
60Antimo2
61temi772
62John_Golt2
63SLK2
64___AAA___2
65Runeasy2
66mart2
67Ultra2
68Usspex7772
69eagle eyes2
70Ras842
71archiland1
72Tiger1
73Psix1
74lexusnv1
75BlackSam1
76igor.zavgorodniy.1971
77Navruz1
78odn1
79Doctor_Neo1
80Iv1
81gfrfkjlybr1
82elba1
83kazachok1
84RuslanM1
85chendemerov1
86Drumad1
87Thura1
88gavr_san1
89Mitava1
901FAR1
91Bogatyr1
92shosha1
93MLane0
94littlePro0
95Georgiisergeev0
96Paporotnik0
97Kralia0
98BBC0
99alireza0
100Pensioner0
101birgik0
102KM0
103kadetdik0
104denis7600
105Fantazm0
106tort0000
107Lustig0

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Lukrediska%2 027.815 000ALP
2Julen%536.503 000ALP
3polbanki varniay%385.841 000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1littlePro300.00 USD5 000ALP
2denis76049.00 USD3 000ALP
3nikbyn38.98 USD1 000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1Alex2595 000ALP
2RESPECT1673 000ALP
3neman1461 000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه